CA Expert

SN Name Remarks
 1 . Ranjit Kumar Yadav CA
 2 . Subash Poudel CA
 3 . Ashim Bhatta CA
 4 . Deepak Shrestha CA
 5 . Pramesh Raj Kayastha CA
 6. Rabindra Shahi CA
 7. Kausalendra Kumar Jha CA
 8 . L.K Khatri CA
  9. G.B Acharya LLM
 10. Mahesh Khadka M. Sc., Statistics
 11. Sahadev Sigdel MA, Economics
 12. Manoj Gayawli (FCA), CFO, Global IME Bank
 13. Kamal Baral (M. Phil.)
 14. Bhupal Baral MA, Maths
 15. Mahesh Paudyal M. Phil., English
 16. Anil Regmi CA
 17. Megh Raj Aryal CA
 18. Nirmal Neupane CA
 19. Namisha Bhattarai CA
 20. Shuvash Poudel CA